Zdrava Istra - Istria sana

"Ova aktivnost sufinancirana je iz Proračuna Istarske županije za 2021. godinu".

"Ova aktivnost sufinancirana je iz Proračuna Istarske županije za 2020. godinu".

TIM ZA RANU INTERVENCIJU

Dr.sc. Mladen Jašić, dr. med., pedijatar i neonatolog

Dina Dežmar, mag. edukacijski rehabili.

Ines Pučić , prof. logoped

Mr. Ivana Frančula Modrčin, klinički psiholog

Koje dijete smatramo neurorizičnim?

Neurorizičnim djetetom smatramo svako dijete koje je bilo izloženom određenim čimbenicima rizika u trudnoći, tijekom ili nakon poroda. U kojem opsegu će mozak biti oštećen i na kojem mjestu, uvelike ovisi o gestacijskoj dobi u kojoj se ozljeda dogodila odnosno o stupnju razvoja samog mozga, te njegovih krvnih žila. Neurorazvoj djeteta ovisi o interakciji djeteta i okoline te o kompenzacijskim mehanizmima kojima će mozak pokušati minimalizirati oštećenje. Inače, radi se o djeci s disfunkcijama i teškoćama senzorne integracije, poremećajem motoričkog planiranja, djeci s teškoćama u finoj i gruboj motorici, slabom organizacijom ponašanja te poremećajem percepcije.

Obzirom na kompleksnu kliničku sliku i poteškoće tijekom rasta i razvoja visoko neurorizične djece, nametnula se potreba za organiziranim stručnim timovima unutar zdravstvenog sustava.

Sukladno strategiji razvoja Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „ Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno u 2018. godini otvoren je novouređeni dio Poliklinike u kojem su smještene specijalističke ambulante za dječju ortopediju i ambulanta za dječju fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, pa je slijedom toga osnovan Centar za ranu intervenciju u djetinjstvu čija je svrha bila pružanje efikasne i sveobuhvatne podrške djeci i obiteljima već od njihove najranije dobi. U sklopu projekta obnovila se i opremila Senzorička soba donacijama istarskih tvrtki, fizičkih osoba i posebnih akcija.. Procjena i terapija najmlađih pacijenata vršiti će se putem Tima za ranu intervenciju za djecu s neurorizikom. Radi se zapravo o cjelovitom (holističnom) institucionalnom pristupu i podršci roditeljima i djeci od najranije dobi do sedme godine života, a kod kojih postoji neurorizik ili već imaju odstupanja u razvoju, odnosno djeci s razvojnim teškoćama te senzoričkim oštećenjima. Istarska županija osigurala je sredstva za financiranje rada stručnog kadra kojeg čini pedijatar-neonatolog, klinički psiholog, logoped, edukacijski rehabilitator i radni terapeut pod nadzorom specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije.

RANA INTERVENCIJA

Rana intervencija (RI) obuhvaća proces informiranja, savjetovanja, edukacije i podrške djeci koja imaju teškoće u razvoju ili kod koje postoji faktor rizika za razvojno odstupanje, uslijed bioloških ili okolišnih faktora. Usluge RI pružaju se od najranijega otkrivanja razvojnih rizika, razvojnih odstupanja, teškoća u razvoju ili potrebe u području ponašanja ili mentalnoga zdravlja. Usluge se nastavljaju pružati sve dok dijete ne postigne tipične razine razvoja ili prijeđe na druge usluge primjerene dobi i/ili stupnju razvoja

Razvojne potrebe djeteta su složene te zahtijevaju suradnju stručnjaka različitih profila. Usluge RI uvijek se pružaju u timovima koji funkcioniraju na interdisciplinaran ili transdisciplinaran način. Svi članovi timova za RI usredotočeni su na davanje podrške članovima obitelji i na njihovu edukaciju o najboljim načinima pružanja podrške djetetu. Usluge RI usmjerene su na obitelj, ali i usredotočene na dijete. Teže osnaživanju roditelja i osiguravanju da roditelji donesu sve ključne odluke vezane za ciljeve svoga djeteta i usluge koje 30 prima, baveći se istovremeno i potrebama roditelja za potporom. (UNICEF, 2020.)

Vođeni smjernicama zlatnog standarda suvremenog pristupa RI – transdisciplinarnoj timskoj suradnji – stručnjaci Tima za ranu intervenciju Specijalne bolnice Rovinj uvode potpuno nov sustav pružanja podrške obiteljima djece s razvojnim rizicima i teškoćama u razvoju gdje se, već od samog probira, dijagnostike, a kasnije i terapije, isprepliću profesionalne uloge fizijatra, pedijatra, edukacijskog rehabilitatora, psihologa, logopeda i radnog terapeuta. Funkcionalnim spajanjem Specijalne bolnice Rovinj s Dječjom bolnicom Srebrnjak osigurana je i klinička podrška neuropedijatara. 

Učinkovita komunikacija, interakcija i suradnja među članovima Tima doprinosi holističkoj razvojnoj slici djeteta što daje mogućnost pružanja podrške prema jedinstvenim potrebama pojedinog djeteta i obitelji.